Ob Niam Txiv Cuaj Khaum (Hmong/Softcover; 32 pages)

READING KARMA


Ob Niam Txiv Cuaj Khaum is the Hmong version for The Greedy Couple. 

Ob Niam Txiv Cuaj Khaum yog ib zaj dab neeg tshwm sim los ntawm tej lus uas tej laus tau piav qhia txog tib neeg lub neej. Nws yog ib zaj dab neeg sau los txhawb tib neeg kom tsis txhob muaj kev cov nyom siab. Vam thiab cia siab hais tias zaj dab neeg no yuav los txhawb kev txawj xav, kev ua siab zoo, thiab kev ua zoo rau lwm tus. 

 


$ 15.00
Share this product